Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej adenta.pl (zwanej również Serwisem) i ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Ortodoncja Adam Angerman (ADENTA) jest Administratorem Danych Osobowych. Polityka Prywatności powstała w celu zapewnienia pełnej i przejrzystej realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dokument zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu adenta.pl jest Ortodoncja Adam Angerman (ADENTA) z siedzibą przy ul. Kośnego 24/1a w Opolu. Dane kontaktowe Administratora Danych dostępne są pod adresem adenta.pl w zakładce Kontakt.

 

Zakres przetwarzanych danych

Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę, której dane dotyczą. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np.: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę, lub gdy Serwis posiada inną podstawę prawną pozwalającą przetwarzać dane osobowe.

 

Poniżej wyszczególnione zostały cele przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem serwisów, wraz z podstawami prawnymi:

 

Cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Ortodoncja Adam Angerman (ADENTA):

Cel Podstawa prawna Zakres przetwarzanych danych Okres przechowywania danych
Prowadzenie korespondencji Art. 6 ust. 1 lit. f), RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania oraz przesyłanie niezbędnych informacji drogą elektroniczną Dane osobowe stron korespondencji w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Dane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa
Nawiązanie kontaktu za pomocą portalu społecznościowego Facebook Art. 6 ust. 1 lit. f), RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest nawiązanie z Państwem kontaktu Dane osobowe w zakresie podanym w Państwa profilu w serwisie społecznościowym Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia Fanpage lub do momentu, w którym przestaniesz go obserwować. Twoje dane, w szczególności będące treścią korespondencji, mogą być przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń
Korzystanie z formularza kontaktowego Art. 6 ust. 1 lit. f), RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania oraz przesyłanie niezbędnych informacji drogą elektroniczną Dane kontaktowe, dane stanowiące treść przesłanej wiadomości Dane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa
Publikacja opinii o usługach Art. 6 ust. 1 lit. f), RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie naszej działalności Imię i nazwisko Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia strony internetowej lub do momentu wyrażenia swojego sprzeciwu

Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania danych, dla którego zostały zebrane. Kryteria stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania uwzględniają:

 • konieczność osiągnięcia danego celu;
 • okres niezbędny dla realizacji naszych usług;
 • okres na jaki została udzielona zgoda;
 • przepisy prawa.

 

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe przechowywane są:

 • w przypadku prowadzonej korespondencji, dane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa;
 • w przypadku korzystania z naszego Fanpage na stronie Facebook, dane będą przechowywane prze okres prowadzenia Fanpage lub do momentu, w którym przestaniesz go obserwować. Dane będące treścią korespondencji, mogą być przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń;
 • w przypadku korzystania z formularza kontaktowego, dane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów praw;.
 • w przypadku publikacji opinii Klientów o naszych usługach, dane będą przechowywane przez okres, przez który będziemy prowadzić naszą stronę internetową lub do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Ortodoncja Adam Angerman (ADENTA) stosuje zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. Gdy Ortodoncja Adam Angerman (ADENTA) osiągnie cel przetwarzania, wówczas usuwa lub anonimizuje dane, co ma miejsce w szczególności, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania);
 • osoba, której dane dotyczą skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes Administratora);
 • nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń (jeżeli Administrator przetwarzał dane, aby realizować umowę);
 • upłynęły terminy, które wynikają z innych przepisów.

 

Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom, którzy pomagają nam wykonywać określone zadania i świadczyć wybrane usługi. Dane mogą być ujawniane wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną oraz księgową, serwisowi IT oraz dostawcom usług hostingu.

 

Prawa osób których dane dotyczą

Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i jakie informacje o sobie chce udostępniać. Informujemy również, że Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo żądać od Administratora realizacji praw przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby - na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych. Prawo dostępu umożliwia również otrzymanie kopii swoich danych;
 • Prawo do sprostowania danych - Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • Prawo do usunięcia danych - na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych - z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Podmiot danych - oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji;
 • Prawo do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu Administratorowi. Prawo to dotyczy danych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą zgody lub zawartej z taką osobą umowy;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 • Prawo wycofania zgody - jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 • Prawo do złożenia skargi - w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia.

Tam, gdzie korzystamy z usług wykonawców, Twoje dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe podlegają należytej ochronie.

 

Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

 

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Korzystamy jednak z usług, narzędzi i technologii dostarczanych przez firmy, które mają swoje siedziby poza Unią Europejską (w szczególności Facebook i Google). W ramach korzystania z usług i narzędzi dostarczanych przez te podmioty Twoje dane mogą być gromadzone i przechowywane na serwerach zlokalizowanych poza EOG. Dostawcy tych usług gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych w RODO, w szczególności poprzez stosowanie tzw. standardowych klauzul umownych.

 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez te podmioty jest umieszczona w ich własnych politykach prywatności.

 

Informacja o plikach cookies

W ramach Serwisu korzystamy z informacji zapisywanych i przechowywanych na urządzeniach końcowych Użytkowników w postaci plików cookies. Pliki te pozwalają na dostosowanie wyświetlania strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz umożliwiają Administratorowi dostęp do danych dotyczących korzystania z Serwisu. Zazwyczaj zawierają informacje dotyczące nazwy strony, czasu przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

 

W ramach Serwisu stosujemy następujące pliki cookies:

 • 'Cookies' sesyjne, niezbędne pliki cookies - pliki cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.
 • 'Cookies' podmiotów zewnętrznych - (ang. third parties cookies) - pliki cookies dostarczane przez inne podmioty, takie jak Facebook lub Google. Mogą służyć do prowadzenia analizy i statystyki dotyczącej korzystania z Serwisu oraz prowadzenia działań marketingowych i dostosowywania reklam.

Użytkownik Serwisu ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies, np. poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi i możliwości wyłączenia plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarki.

 

Zmiana Polityki Prywatności

Administrator ma prawo zmiany zapisów Polityki prywatności, np. w sytuacji pojawienia się nowego celu przetwarzania lub zmiany wykorzystywanych technologii.

Najczęściej oglądane porady